Reklama

Spracovanie stratégie marketingovej komunikácie
Vytvorenie corporate identity a corporate designu
Marketingové poradenstvo, realizácia komunikačných projektov
Marketingový prieskum trhu
Kreatívne riešenie kampaní a ich komplexná realizácia
Zostavovanie mediálnych plánov a nákup médií -TV, Ro, printy, outdoorDirect marketing

Určenie cieľovej skupiny, príprava databáz adries, produkcia, rozsev.Public relations

Strategické plánovanie a komunikačné poradenstvo

Analýza pozície značky, produktu alebo služby, komunikačná stratégia, mediaplán s výberom najvhodnejších mediálnych nosičov na presadenie komunikačnej stratégie.


Media relations

Tlačové správy, tlačové konferencie a prezentácie, neformálne stretnutia so zástupcami médií, realizácia služieb externého hovorcu v prípade nevyhnutnosti, riadenie mediálnych vzťahov, vrátane mediálneho lobbingu.


Krízová komunikácia

Koordináciu procesu krízovej komunikácie za účasti manažmentu spoločnosti. Spracovanie plánu krízovej komunikácie a krízové media relations.


Monitoring médií a analýzy

Denný monitoring médií (podľa kľúčových slov), špecifický sektorový monitoring médií, sektorové analýzy.


Internal PR

Stratégia internej komunikácie a vytipovanie navhodnejšieho a finančne najprijateľnejšieho nosiča internej komunikácie, prípadne kombinácie viacerých nosičov. Realizáciu firemného média na kľúč v elektronickej, zvukovej, tlačenej forme.Event marketing

Zabezpečenie profesionálnych hostesiek, vrátane kostýmov a ich jazykovej vybavenosti. Catering, dekorácie interiérov, príp. exteriérov.


Zabezpečenie dekorácie, od expozície umeleckých predmetov až po aranžovanie kvetov Kultúrne a víkendové programy.


Prenájom priestorov, účelových zariadení, dopravných prostriedkov a pod. Kultúrne programy na kľúč, od angažmá umelcov až po technické zabezpeče.Mediadoor, a.s.
Záborského 31
831 02 Bratislava

tel/fax: 02/ 44 45 07 10

e-mail: mediadoor@mediadoor.sk